ਜਾਣਕਾਰੀ

ਈਐਸਐਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਈਐਸਐਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਹਨ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ.

ਵਡੇ ਅੱਖਰ

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ (ਟੀ, ਐਸ, ਬੀ, ਆਦਿ) ਅੱਖਰ ਵਰਤੋ:

 • ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ: ਐਮਦਿਨ, ਜੇਐਨੂਰੀ, ਸੀਕ੍ਰਿਸਮਸ
 • ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾਮ: ਜੇack, ਐਮਏਰੀਆ, ਐੱਨਈਡਬਲਯੂ ਵਾਈork, ਜੀermany
 • ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਲੇਖ: ਐਮs, ਡੀr, ਜੀਐਨਰਲ
 • ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ (ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ): ਡੀਕੱਛ, ਐਸਵਿਡਜ, ਬੀasque
 • ਕਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ (ਸਿਰਫ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ): ਟੀਉਹ ਐੱਲast ਡੀਦੀ ay ਐਸਉਮਰ, ਮੈਰੀਕਨ ਜੇਸਾਡੇ ਦੇ ਐਮਐਡੀਸਾਈਨ

ਅੰਤਮ ਵਿਅੰਜਨ ਜਦੋਂ ਦੁਹਰਾਏ

ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਵੇਲੇ ਅੰਤਮ ਵਿਅੰਜਨ ਅਕਸਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -ed, -ing, -er, -est ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ:

 • ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਫਾਈਨਲ "ਬੀ, ਡੀ, ਜੀ, ਐਲ, ਐਮ, ਐਨ, ਪੀ, ਆਰ, ਅਤੇ ਟੀ":
  ਡਾਕਾ - ਰੋਬੀ ਬੀਆਈ
  ਉਦਾਸ - ਸਾdder
  ਵੱਡੇ - ਦੋਜੀ.ਜੀ.er
  ਸਕੀਮ - ਸਕੀਮਿਲੀਮੀਟਰਆਈ
  win - wiਐਨ ਐਨer
  ਪੌਪ - ਪੋਪੀਪੀਆਈ
  ਤਰਜੀਹ - ਪਸੰਦrrਐਡ
  ਹਿੱਟ - ਹਾਇਟੀ ਟੀਆਈ
 • ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੁਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਿਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
  ਸ਼ੁਰੂ - ਬੇਗੀਐਨ ਐਨ ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ
  ਮੁਲਤਵੀ - ਹਰਾrr ING ਪਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ - ਭੇਟ
 • ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'L' ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ 'L' ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਿਲੇਬਲੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ. ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 'ਐਲ' ਦੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ-ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
  ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ - ਯਾਤਰਾllਐਡ
  ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ - ਯਾਤਰਾlਐਡ
  ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ.

ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਹਨ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ.

ਫਾਈਨਲ -ਈ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਮ 'ਈ' ਛੱਡੋ:

 • ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ 'ਈ' ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਵਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ' ਅਪਰਾਧੀ '):
  ਮੇਕ - ਮੈਕਆਈ
  ਨੋਟ - ਨਹੀਂਯੋਗ
 • ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ 'ਈ' ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਮ 'ਈ' ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ:
  ਸਹਿਮਤ - ਐਗਰeeਯੋਗ
 • 'ਜੀ' ਅਤੇ 'ਸੀਈ' ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਫਾਈਨਲ 'ਈ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ:
  ਹੌਸਲਾ - ਹੌਸਲਾਮੈਂਟ
  ਗਲੇ ਲਗਾਓ - ਗਲੇ ਲਗਾਓਯੋਗ

'ਆਈਈ' ਅਤੇ 'ਈਆਈ'

ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ:

ਮੈਂ ਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ
ਰਾਹਤ
ਚੋਰ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ

ਪਰ
ਸਮਝ
ਰਸੀਦ
ਛੱਤ

'ਵਾਈ' ਅਤੇ 'ਮੈਂ'

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਜੋ 'y' ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 'y' ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ' i 'ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

 • ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 'y' ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਵਚਨ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇਕਵਚਨ ਜੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 'i' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:
  ਪਾਰਟੀ - ਭਾਗies
  ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ - ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੈies ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ.
 • ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਐਡਵਰਵ ਤੱਕ):
  ਖੁਸ਼ - ਖੁਸ਼ਆਈਲੀ
  ਆਲਸੀ - ਲਾਜਆਈਲੀ
  ਸੌਖਾ - ਸੌਖਾier

ਅੰਤਮ 'y' ਨੂੰ 'i' ਨਹੀਂ ਬਦਲੋ ਜਦੋਂ 'y' ਇੱਕ ਸਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ:
ਰਹੋ - ਸਟੇਅyਐੱਸ
ਆਨੰਦ - ਮਾਣੋyਐਡ

ਅਪਵਾਦ:

 • ਕਹੋ, ਰੱਖੋ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ - ਕਿਹਾ, ਰੱਖੋ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ
 • ਅੰਤਮ 'y' ਨੂੰ 'i' ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲੋ ਜਦੋਂ '-ing', '-ism', '-ish' ਦੇ ਬਾਅਦ:
  ਮੁੰਡਾ - ਬੋਯਿਸ਼
  ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ - trਯਿੰਗ

'ਆਈਈ' ਤੋਂ 'ਵਾਈ'

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ '-ing' ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਯਾਨੀ' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
ਮਰ - ਡੀਯਿੰਗ
ਝੂਠ - lਯਿੰਗ