ਸਲਾਹ

Valoir le coup - va vaut le coup

Valoir le coup - va vaut le coup

ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ: ਵਲੋਇਰ ਲੇ ਕੂਪ

ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਵਾਹ ਲਵਰ ਲੂ ਕੂ

ਅਰਥ: ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ (ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ)

ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ: ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ

ਰਜਿਸਟਰ: ਆਮ

ਨੋਟ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਮੀਕਰਨ valoir le coup ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ va vaut le coup (ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ) ਅਤੇ va ਵਾਲਿਟ ਲੇ ਕੂਪ (ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ). ਪਰ valoir le coup ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਕਵਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿਸ਼ੇ, ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਉਦਾਹਰਣ

   Va vaut le coup d'œil.

ਇਹ ਵੇਖਣ ਯੋਗ, ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ.

   ਸੀ ਸੋਂਟ ਡੇਸ ਕਲਾਸ ਕੁਈ ਵੈਲੇਂਟ ਲੇ ਕੂਪ.

ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹਨ.

   J'espère que ce voyage va valoir le coup.

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.

Va vaut le coup de + ਅਨੰਤ:

   Va vaut le coup d'essayer.

ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ.

   Va vaut le coup de prendre la voasure.

ਇਹ ਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ.

Il / Elle vaut le coup que + ਸਬਜੈਕਟਿਵ (ਗੈਰ ਰਸਮੀ):

   Il vaut le coup qu'on essaie.

ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ.

   ਮਾ ਵੋਚਰ ਐਨ'ਐਸਟੀ ਪਾਸ ਟ੍ਰੌਪ ਵਿਯੇਲੀ-ਏਲੇ ਵੌਟ ਲੇ ਕੂਪ ਕੂ ਜੇ ਲਾ ਫਾਸਰੇ ਰਿਪੇਅਰ.

ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.

   ਇਕ ਅਨ ਬੋਨ ਪਾਟੀਨੀਅਲ-ਏਲੇ ਵੈਟ ਲੀ ਕੂਪ ਕੁਓਨ ਲਾ ਪੈਟਰੋਨ.

ਲੀਜ਼ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ-ਉਸਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ.

ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸਮੀਕਰਨ: ਵੈਲੋਇਰ ਲਾ ਪੀਨ, Va vaut la peine - ਸ਼ਾਬਦਿਕ, "ਦਰਦ ਦੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਹ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ"

ਹੋਰ

  • ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਬਗਾਵਤ
  • ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਕਾਂਸ਼

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Warhammer Chaos And Conquest ça vaut le coup? (ਅਗਸਤ 2020).