ਨਵਾਂ

'ਸਾਬਰ' ਦਾ ਜੋੜ

'ਸਾਬਰ' ਦਾ ਜੋੜ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਸਾਬਰ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ "ਜਾਣਨਾ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਸਟੈਮ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੋਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਸਾਬਰ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਨਸਰ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਜਾਣਨਾ," ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ. ਕੋਨਸਰ ਵੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਹੈ

ਅਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੋਲਡਫੈੱਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਰਵਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਹ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਦੇ ਅਨੰਤ ਸਾਬਰ

ਸਾਬਰ (ਜਾਣਨਾ)

ਦੇ ਗਰੂਡ ਸਾਬਰ

ਸਾਬੀਐਂਡੋ (ਜਾਣਨਾ)

ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਾਬਰ

ਸਾਬੀਡੋ (ਜਾਣਿਆ)

ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਕ ਸਾਬਰ

(ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ), ਟੇ ਸਬਜ਼ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ), ਵੈਸਟ / /ਲ / ਐਲਾ ਸਾਬ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ / ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ), ਨੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਜਿਵੇਂ ਸਬਬੇਸ (ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ), ਵੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਐਜ ਸਾਬੇਸਿਸ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ), ਯੂਸਟੇਡਜ਼ / ਐਲੋਜ਼ / ਐਲਾ ਸਬਨ (ਤੁਹਾਨੂੰ / ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ)

ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਕ ਸਾਬਰ

ਯੋ supe (ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ), ਟੀ ਸੁਪਰਸਟੇਟ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ), ਵਰਤੋਂ / él / ਐਲਾ supo (ਤੁਸੀਂ, ਉਹ / ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ), ਨੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਐੱਸ ਸੁਪਿਮੋਸ (ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ), ਵੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਐੱਸ ਸੁਪਿਸਟੀਸ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ), ਯੂਸਟੇਡ / ਈਲੋ / ਐਲਾਸ ਸੁਪਰੀਅਨ (ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ)

ਦਾ ਅਪੂਰਣ ਸੰਕੇਤਕ ਸਾਬਰ

ਯੋ ਸਬਬਾ (ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ), ਸਬ ਸਬਸ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ), ਵੈਸਟ / ਏਲ / ਏਲਾ ਸਬਬਾ (ਤੁਸੀਂ / ਉਹ / ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ), ਨੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਜਿਵੇਂ ਸਬਦਾਮਸ (ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ), ਵੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਜਿਵੇਂ ਸਬਦਾਸ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ), ਯੂਸਟੇਡ / ਈਲੋ / ਏਲਾਸ ਸਬਾਨ (ਤੁਹਾਨੂੰ / ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ)

ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੂਚਕ ਸਾਬਰ

ਯੋ ਸਬਰੀ (ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ), ਟੀ ਸਬਰੀ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ), ਵਰਤੋਂ / él / ਐਲਾ ਸਬਰੀ (ਤੁਸੀਂ / ਉਹ / ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ), ਨੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਜਿਵੇਂ ਸਬਰੇਮੋਸ (ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ), ਵੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਐੱਸ ਸਬਰੀ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ), ਯੂਸਟੇਡ / ਈਲੋ / ਐਲਾਸ ਸਬਰੇਨ (ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ)

ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਬਰ

ਯੋ ਸਬਰਾਣਾ (ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ), ਟੀ ਸਬਰਾਸ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ), ਵਰਤੋਂ / él / ਐਲਾ ਸਬਰਾਣਾ (ਤੁਸੀਂ / ਉਹ / ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ), ਨੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਜਿਵੇਂ ਸਬਰੇਮੋਸ (ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ), ਵੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਐੱਸ ਸਬਰੀਅਸ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ), ਯੂਸਟੇਡ / ਈਲੋ / ਐਲਾਸ ਸਬਰੀਅਨ (ਤੁਹਾਨੂੰ / ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ)

ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਰ

ਕੂ ਯੋ ਸੇਪਾ (ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ), ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ (ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ), ਕਿ usਟ / él / ਐਲਾ ਸੇਪਾ (ਕਿ ਤੁਸੀਂ / ਉਹ / ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ), ਕਿਓ ਨੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਐੱਸ ਸੀਪਾਮੋਸ (ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ), ਕਿਓ ਵੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਐੱਸ sepáis (ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ), ਕਿ usਸਟੇਟਿਡਜ਼ / ਈਲੋ / ਐੱਲ ਸੀਪਨ (ਕਿ ਤੁਸੀਂ / ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ)

ਦਾ ਅਪੂਰਨ ਸਬਜੈਂਕਟਿਵ ਸਾਬਰ

ਕੂ ਯੋ ਸੁਪਰੀਰਾ (ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ), ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪੇਰੀਅਸ (ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ), ਕਿ /ਟ / ਏਲ / ਏਲਾ ਸੁਪਰੀਰਾ (ਕਿ ਤੁਸੀਂ / ਉਹ / ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ), ਕਿਓ ਨੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਐੱਸ ਸੁਪਰਮਾਮੋਜ਼ / ਸੁਪਰੀéਸੇਮੋਸ (ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ), ਕਿਓ ਵੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਐੱਸ ਸੁਪੇਰੀਅਸ / ਸੁਪੀਸੀਅਸ (ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ), ਕਸਟ ਯੂਸਟੇਟਜ਼ / ਈਲੋ / ਐੱਲ ਸੁਪੀਅਰਨ / ਸੁਪੇਸੀਨ (ਕਿ ਤੁਸੀਂ / ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ)

ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਬਰ

sabe tú (ਜਾਣੋ), ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ tú (ਪਤਾ ਨਹੀਂ), ਸੇਪਾ ਵਰਤਿਆ (ਜਾਣੋ), ਸੀਪਾਮੋਸ ਨੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਜਿਵੇਂ (ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ), ਸਬੇਡ ਵੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਜਿਵੇਂ (ਜਾਣੋ), ਨਹੀਂ sepáis ਵੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਜਿਵੇਂ (ਪਤਾ ਨਹੀਂ), ਸੀਪਨ ustedes (ਜਾਣੋ)

ਦਾ ਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਸਾਬਰ

ਯੋ ਹੇ ਸਾਬੀਡੋ, ਟਾ ਹੈ ਸਾਬੀਡੋ, ਵੈਸਟ / ਏਲ / ਏਲਾ ਹਾ ਸਬਦੀਡੋ, ਨੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਏਮ ਹੇਮੋਸ ਸਾਬੀਡੋ, ਵੋਸੋਟ੍ਰੋਸ ਹੈਬੀਸ ਸਬਡੋ, ਯੂਸਟੇਡ / ਈਲੋ / ਐਲਾਸ ਹੈਨ ਸਾਬੀਡੋ (ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਆਦਿ).

ਪਲਪਫੈਰਫੈਕਟ (ਪੂਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਸਾਬਰ)

ਯੋ ਹਬੀਆ ਸਬਦੀਡੋ, ਟਾ ਹਬਿਆ ਸਬਦੀਡੋ, ਯੂਟਿਡ / éਲ / ਏਲਾ ਹਾਬੀਆ ਸਬਦੀਡੋ, ਨੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਐਜ ਹਾਬਾਮੋਸ ਸਾਬੀਡੋ, ਵੈਸਟੋਸਟਸ / ਐਲੋਸ / ਏਲਾਸ ਹਬਾਨ ਸਬਦੀਡੋ (ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਆਦਿ) .)

ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਸਾਬਰ

ਯੋ ਹਬਰੋ ਸਬਦੀਡੋ, ਹਬਰਬਿਸ ਸਬਦੀਡੋ, ਯੂਟਿਡ / ਏਲ / ਏਲਾ ਹਬਰੋ ਸਬਦੀਡੋ, ਨੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਐਜ ਹੈਬ੍ਰੇਮੋਸ ਸਬਦੀਡੋ, ਵੋਸੋਟ੍ਰੋਸ ਹੈਬਰਿਸ ਸਬਦੀਡੋ, ਯੂਟਿਡਜ਼ / ਐਲੋਸ / ਐਲਾਸ ਹਬਰੋਨ ਸਬਡੋ (ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਦਿ) .)

ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਬਰ

ਯੋ ਹੇਆ ਸਬਦੀਡੋ, ਟੇ ਹਯਸ ਸਾਬੀਡੋ, ਵੈਸਟਡ / ਏਲ / ਏਲਾ ਹੈ ਸਬਦੀਡੋ, ਨੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਏਮ ਹਯਾਮੋਸ ਸਾਬੀਡੋ, ਵੋਸੋਟ੍ਰੋਸ ਹੇਯਿਸ ਸਬੀਡੋ, ਯੂਸਟੇਡਜ਼ / ਐਲੋਸ / ਐਲਾਸ ਹੈਨ ਸਾਬੀਡੋ (ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਆਦਿ. .)

ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਨ ਪਰਜੈਕਟਿਵ ਸਾਬਰ

ਯੋ ਹੁਬੀਰਾ / ਹੁਬੀਜ਼ ਸਬਦੀਡੋ, ਟੂ ਹੁਬੀਅਰਸ / ਹੁਬੀਸ ਸਬਦੀਡੋ, ਯੂਟਿਡ / ਏਲ / ਏਲਾ ਹੁਬੀਰਾ / ਹੁਬੀਸ ਸਬਦੀਡੋ, ਨੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਐਜ ਹੂਬੀਰਾਮੋਜ਼ / ਹੁਬੀਸਿਸ ਸਬਸਿਡੋ, ਵੋਸੋਟ੍ਰੋਸ ਹੁਬੀਰੇਸ / ਹੁਬੀਸਿਸ ਸਬਦੀਡੋ ਯੂਸਿਡਿਓ / ਐਲੇਸਿਡ ਯੂਸਿਡਿਓ, , ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਆਦਿ)

ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਬਰ

ਯੋ ਹਬਰਿੰਸ ਸਬਦੀਡੋ, ਟਾ ਹਬਰਬਸ ਸਬਦੀਡੋ, ਯੂਟਿਡ / ਏਲ / ਏਲਾ ਹਬਰਾਂ ਸਬਦੀਡੋ, ਨੋਸੋਟ੍ਰੋਸ / ਜਿਵੇਂ ਹੈਬਰਬਾਮੋਸ ਸਾਬੀਡੋ, ਵੈਸਟੋਟਸ / ਈਲੋਸ / ਏਲਾਸ ਹਬਰਾਨ ਸਬਦੀਡੋ (ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਦਿ) .)

ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਬਰ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮੇਂ appropriateੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨਈਸਟਾਰ ਗਰੂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ,ਸਬਨੀਡੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ.

ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਬਰ

ਕਾਇਯੋਰੋ ਸਾਬਰ ਲੋ ਕੂ ਪਿੰਸਸ. (ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਨੰਤ.)

ਨਹੀਂ ਕਿ que ਹੈਕਰ. (ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ.

¿Cuántos años tenías cuando ਸੁਪਰਸਟੇਟ la siguiente información? (ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰਵ-ਤੱਤ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਨਸਰ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ "ਸਿੱਖਣਾ" ਜਾਂ "ਜਾਣਨਾ.")

ਐਸਟਾਬਾਮੋਸ ਸੋਰਪਰੇਂਡੀਡੋਸ ਪੋਰਕ ਨੰ ਸਬਮਾਜੋ lo que había pasado. (ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ.)

ਹੇਮੋਸ ਸਬਦੀਡੋ ਪੋਰਟ ਮੋਚੋ ਟਾਈਮਪੋ ਕਿ el ਏਲ ਸੇਰ ਹਿਮਨੋ ਪੋਸੀ ਐਲ ਪੋਡਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾ ਟਿਏਰਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸ ਏ ਲਾ ਵੇਜ਼ ਟੈਰੀਬਲਜ਼ ਵਾਈ ਮਜੇਸਟੂਓਸਸ. (ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ waysੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ. ਸੰਪੂਰਨ ਪੇਸ਼.)

ਪਾਪ ਮੋਤੀਓਸ ਸੰਜੋਗ, ਨਹੀਂ ਸਬਰੇਮੋਸ lo que debemos estudiar. (ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.)

ਕੁਆਨਡੋ ਵੇਸ ਲਾਸ ਫੋਟੋਜ਼, ਸਬਰੀ ਲਾ ਕ੍ਰੈਡ. (ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ. ਭਵਿੱਖ.)

ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੋਕਸਾਨਾ ਸੇਪਾ ਕਿਉ ਸੋਇਆ ਸੁ ਲਾਭਕਾਰੀ. (ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਰੋਕਸਾਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹਾਂ.

Podría estar roto por semanas y no lo habrían sabido. (ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸ਼ਰਤ ਸੰਪੂਰਣ.)